DRAME, KNJIGA DRUGA (ODABRANA DELA, KNJIGA 4) - LJUBOMIR SIMOVIĆ

Šifra: B-33-6

Brend: Aletea

I po­red to­ga što Lju­bo­mir Si­mo­vić ne­ma obi­man dram­ski opus, dram­ska kri­ti­ka ga ubra­ja me­đu naj­o­ri­gi­nal­ni­je i naj­zna­čaj­ni­je srp­ske dram­ske pi­sce.

 

 

9,49 USD
+
-

DETALJNIJE

I po­red to­ga što Lju­bo­mir Si­mo­vić ne­ma obi­man dram­ski opus, dram­ska kri­ti­ka ga ubra­ja me­đu naj­o­ri­gi­nal­ni­je i naj­zna­čaj­ni­je srp­ske dram­ske pi­sce. Lju­bo­mi­ru Si­mo­vi­ću pri­pa­da po­seb­no me­sto u sa­vre­me­noj srp­skoj dram­skoj knji­žev­no­sti, a po zna­ča­ju i do­me­ti­ma u sve­tu je ovaj seg­ment Si­mo­vi­će­vog stva­ra­la­štva – dram­sko pe­sni­štvo – čak i po­zna­ti­ji. Dra­me „Pu­tu­ju­će po­zo­ri­šte Šo­pa­lo­vić“ i „Čudo u Šar­ga­nu“, ob­ja­vlje­ne u knji­zi „Drame, knjiga druga“, iz­vo­đe­ne su na po­zo­ri­šnim sce­na­ma ši­rom Evro­pe, u Se­ver­noj Ame­ri­ci i na Da­le­kom is­to­ku.

Prijava na newsletter

Prijavite se na Serbianshop newsletter i obezbedite 10% popusta.

Pročitajte našu Politiku privatnosti.