GALOP NA PUŽEVIMA I NOVI GALOP NA PUŽEVIMA - LJUBOMIR SIMOVIĆ

Šifra: B-33-4

Brend: Aletea

Ese­ji i raz­go­vo­ri Lju­bo­mi­ra Si­mo­vi­ća ob­ja­vlje­ni u knji­ga­ma „Ga­lop na pu­že­vi­ma i No­vi ga­lop na pu­že­vi­ma“ ob­u­hva­ta­ju pe­ri­od od 14. apri­la 1987. do 26. sep­tem­bra 1999. go­di­ne i pri­rod­no se na­do­ve­zu­ju na knji­gu „Ko­vač­ni­ca na Ča­ko­vi­ni“, pret­ho­de­ći „Gu­ska­ma u ma­gli“ i „Obe­ća­noj ze­mlji“

 

 

9,49 USD
+
-

DETALJNIJE

Ese­ji i raz­go­vo­ri Lju­bo­mi­ra Si­mo­vi­ća ob­ja­vlje­ni u knji­ga­ma „Ga­lop na pu­že­vi­ma i No­vi ga­lop na pu­že­vi­ma“ ob­u­hva­ta­ju pe­ri­od od 14. apri­la 1987. do 26. sep­tem­bra 1999. go­di­ne i pri­rod­no se na­do­ve­zu­ju na knji­gu „Ko­vač­ni­ca na Ča­ko­vi­ni“, pret­ho­de­ći „Gu­ska­ma u ma­gli“ i „Obe­ća­noj ze­mlji“.Za raz­li­ku od pe­sni­ka ko­ji su se u po­li­tič­kim ne­vre­me­ni­ma za­kla­nja­li od ne­po­go­da, Lju­bo­mir Si­mo­vić je u svom jav­nom de­lo­va­nju do­sled­no bio i ostao na po­pri­štu dru­štve­nih zbi­va­nja. Dok su, na jed­noj stra­ni, nje­go­ve pe­sme iza­zi­va­le pra­ve po­li­tič­ke bu­re i ide­o­lo­ške haj­ke, a nje­go­ve dra­me po­tre­sa­le dru­štve­nu sa­vest, dok je nje­go­va do­ku­men­tar­na pro­za za­se­ca­la u naj­bol­ni­ja me­sta no­vi­je srp­ske isto­ri­je, nje­go­va knji­žev­na pu­bli­ci­sti­ka i kri­tič­ka ese­ji­sti­ka bi­la je iz­raz mo­ral­ne sa­ve­sti i du­hov­ne sa­mo­spo­zna­je epo­he.Pri­su­tan u to­ko­vi­ma svih dru­štve­nih po­tre­sa, ko­ji su do­ve­li do pa­da ko­mu­ni­zma i do po­ra­za par­tij­ske ci­vi­li­za­ci­je, Si­mo­vić je u svo­me na­ra­šta­ju pr­vi is­tu­pio sa knji­ga­ma kri­tič­ke pu­bli­ci­sti­ke i ti­me po­ka­zao či­me je i ka­ko je bi­la mo­ti­vi­sa­na kri­tič­ka knji­žev­nost so­ci­ja­li­stič­ke epo­he. Kri­tič­ka pu­bli­ci­sti­ka Lju­bo­mi­ra Si­mo­vi­ća i nji­ho­vih isto­mi­šlje­ni­ka da­la je pe­čat du­hov­nom do­sto­jan­stvu na­ci­o­nal­ne kul­tu­re i nje­nom uspo­nu ka gra­đan­skoj de­mo­kra­ti­ji.
 

Prijava na newsletter

Prijavite se na Serbianshop newsletter i obezbedite 10% popusta.

Pročitajte našu Politiku privatnosti.