MUZIKA NA VODI - T.K. BOJL

Šifra: B-13-271

Brend: Dereta

NEVEROVATNA PRIČA KOJA PREOKREĆE ZEMLJU IZ PERA JEDNOG OD NAJBOLJIH AMERIČKIH AUTORA...
GLATKO I PREFINJENO, A SUPTILNO I SNAŽNO...

 

10,99 USD
+
-

DETALJNIJE

NEVEROVATNA PRIČA KOJA PREOKREĆE ZEMLJU IZ PERA JEDNOG OD NAJBOLJIH AMERIČKIH AUTORA...
GLATKO I PREFINJENO, A SUPTILNO I SNAŽNO...

Za knji­žev­nost, Mu­zi­ka na vo­di isto je što i Oti­ma­či iz­gu­blje­nog kov­če­ga za film­sku umet­nost. In­tri­gant­nom fa­bu­lom, uz mno­go lu­di­ra­nja, oba de­la vra­ća­ju po­lju­lja­nu ži­vot­nost - sva­ka svo­me ob­li­ku umet­nič­kog iz­ra­ža­va­nja.

Sle­de­ći svo­je ju­na­ke, Man­ga Par­ka - sme­šnog, a ne­žnog Ško­ta ko­ji nas vo­di du­bo­ko u di­vlji­nu ne­is­tra­že­ne Afri­ke, i Ne­da Raj­sa, ma­le­ro­znog pre­va­ran­ta ko­ji plu­ta po oba­la­ma Tem­ze, Bojl po­ve­zu­je dva sve­ta ko­ji su sa­mo na­iz­gled ne­spo­ji­vi. Baš kao še­vr­da­vi Ni­ger, i ovaj ro­man vi­ju­ga, kri­vi se i is­pra­vlja, čas će u jed­nu, čas u dru­gu stra­nu, a on­da se u ka­ska­da­ma spu­šta ka mir­ni­jem to­ku. Sva­ki či­ta­lac ko­ji uplo­vi u nje­go­vu baj­ku će uži­va­ti, iz sveg sr­ca na­vi­ja­ti za glav­ne ju­na­ke i na­da­ti se sret­nom za­vr­šet­ku.

Prevod sa engleskog: Vladimir D. Janković

Ve­li­ka, va­žna knji­ga jed­nog odva­žnog pi­sca...


Izdavač: Dereta
Godina izdanja: 2011
Br. str.: 515
Povez: broširan
Format: 14x21cm
Pismo: latinica
ISBN: 978-86-7346-811-2

Prijava na newsletter

Prijavite se na Serbianshop newsletter i obezbedite 10% popusta.

Pročitajte našu Politiku privatnosti.