ZLATNI MAGARAC - APULEJ

Šifra: B-13-274

Brend: Dereta

JEDINO KOMPLETNO SAČUVANO DELO LATINSKE KNJIŽEVNOSTI JE DELO PESNIKA, NAUČNIKA I MAGA APULEJA - ZLATNI MAGARAC.

8,99 USD
+
-

DETALJNIJE

JEDINO KOMPLETNO SAČUVANO DELO LATINSKE KNJIŽEVNOSTI JE DELO PESNIKA, NAUČNIKA I MAGA APULEJA - ZLATNI MAGARAC.

Na­sta­lo na po­čet­ku no­ve ere, sa­ču­va­lo se do da­nas kao do­kaz da su, iako su se vre­me­na pro­me­ni­la, pra­ve knji­žev­ne vred­no­sti osta­le ne­pro­me­nje­ne.

Zlat­ni ma­ga­rac se sa­sto­ji od mno­štva raz­li­či­tih pri­ča i do­ži­vlja­ja, ko­ji se fan­ta­stič­no pre­pli­ću či­ne­ći je­din­stve­nu čvr­stu nit. Pr­vih de­set po­gla­vlja sli­ka­ju pi­kar­sko pu­to­va­nje pre­pu­no vr­snih opi­sa lju­di i do­ga­đa­ja, pre­de­la i sud­bi­na, lju­ba­vi i stra­sti, či­ji je cilj da za­ba­vi, ra­zo­no­di či­ta­o­ca. Po­sled­njim po­gla­vljem pred­sta­vlje­na je me­ta­mor­fo­za čo­ve­ka tog vre­me­na, ali i sa­da­šnji­ce.

Ovaj ro­man in­spi­ri­sao je naj­ve­će svet­ske pi­sce - Ser­van­te­sa, Šek­spi­ra, Ra­blea, Ko­lo­di­ja, Kaf­ku, To­ma­sa Ma­na, K. S. Lu­i­sa, ali i sa­vre­me­ne umet­ni­ke kao što je Mi­lo Ma­na­ra.

Isto­vre­me­no kom­bi­na­ci­ja erot­ske avan­tu­re, ro­man­tič­ne ko­me­di­je i re­li­gi­o­zno-mi­stič­ne baj­ke, ovo Apu­le­je­vo de­lo pred­sta­vlja je­dan od bit­nih ka­me­na te­me­lja­ca evrop­ske knji­žev­no­sti.

Prevod sa latinskog: Albin Vilhar

 

Izdavač: Dereta
Godina izdanja: 2011
Br. str.: 229
Povez: tvrd povez
Format: 14X21cm
Pismo: latinica
ISBN: 978-86-7346-801-3

Prijava na newsletter

Prijavite se na Serbianshop newsletter i obezbedite 10% popusta.

Pročitajte našu Politiku privatnosti.